EL SERVEI

Bionet ofereix un servei d’anàlisi que va més enllà d’entregar uns simples resultats. Tot el coneixement dels tècnics es posa a disposició del client, per tal que el control analític vagi sempre acompanyat d’una interpretació de resultats, i una proposta d’actuació en cas que sigui necessària. Aquesta proximitat i compromís amb el client generen un valor afegit clau en un servei d’aquestes característiques, la confiança.

POTABILITAT D’AIGÜES

S’ofereix el servei H20ptima, que inclou des de l’anàlisi de l’aigua, fins al subministrament dels productes i equips de tractament, passant per tot l’assessorament i estudi de cada cas en particular.

 

Paràmetres analitzats
FISICOQUÍMICS MICROBIOLÒGICS
pH, conductivitat, terbolesa, Duresa, Nitrats, Nitrits, Amoni, Clor, Clorurs, Sulfats, Sodi, Magnesi, Calci, DQO, Fosfats, Sòlids en Suspensió, ... Aerobis, Coliforms, E.Coli, Enterobactèries, Clostridis, Salmonella, Legionella, Pseudomonas, Staphylococcus, Fogns i llevats ...

CONTROL DE PISCINES

S’analitzen els diversos paràmetres que marca la legislació vigent per al control de piscines, tant de l’aigua com de l’ambient en casos de piscines cobertes. Bionet també realitza actuacions correctores en cas necessari, o distribueix els productes adequats per a dur a terme un autocontrol.

 

Paràmetres analitzats

Increment oxidabilitat al permanganat, Amoni, Terbolesa, pH, Coliforms, E.coli, Pseudomonas, ...

CONTROL DE LEGIONELLA

Es realitzen anàlisis de Legionella a tot tipus d’instal•lacions. A la vegada, en cas de detectar resultats positius, es determina si es tracta de L.pneumophila i a quin serogrup pertany la bactèria detectada. Bionet també és una empresa autoritzada per a realitzar programes de prevenció de la legionel•losi i poder realitzar les accions oportunes en cas de necessitat.

CONTROL DE SUPERFÍCIES

El control de superfícies es realitza principalment en dos àmbits, en la verificació dels processos de neteja i desinfecció de centres sanitaris o similars, i com a requisits del programa d’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC) en la indústria alimentària. El laboratori de Bionet realitza anàlisis adequats per a cada àmbit, adaptats a les necessitats del client.

 

Paràmetres analitzats

Bactèries aeròbies, Coliforms, Fongs i llevats, ...

VERIFICACIÓ D’AUTOCLAUS

Bionet subministra vials d’espores de Geobacillus stearothermophilus, amb les corresponents instruccions d’ús, i posteriorment en realitza la recollida i cultiu al laboratori. Aquest indicador biològic, serveix per verificar que el cicle de l’autoclau elimina les bactèries correctament.

SANITAT ANIMAL

Mitjançant tècniques ELISA, es realitzen anàlisis de detecció d’anticossos de diferents malalties animals. Aquestes es poden realitzar a partir de sèrum, saliva o altres secrecions en funció de l’analítica.

 

Paràmetres analitzats

Audjeszky, PRRS, Prevalença Salmonella, Brucella, ...

DOSIS SEMINALS PORCINES

S’analitza la qualitat de les dosis seminals porcines a través del sistema CASA (Computer Assisted Semen Análisis). A través de l’anàlisi individualitzat de diversos paràmetres dels espermatozoides, es valora si es apte o no per al seu ús en la inseminació artificial.

 

Paràmetres analitzats

Motilitat, concentració, anomalies, ...